header header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Historické muzeum | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Historické muzeum

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

foto Počátky historického muzea ve Slavkově u Brna spadají do dvacátých let 20. století, kdy vzniklo městské muzeum. Ve třicátých letech dostala muzejní činnost ve Slavkově významný podnět konáním dvou napoleonských výstav a tzv. napoleonských her, předchůdců dnešních vzpomínkových akcí k výročí bitvy u Slavkova. Záměrem organizátorů bylo vytvořit muzeum, jež by se systematicky zabývalo napoleonskou problematikou. Některé exponáty z napoleonských výstav byly skutečně získány do muzejních sbírek, avšak již v roce 1938 bylo muzeum uzavřeno, neboť zámek, v němž sídlilo, zabrala pro své potřeby čs. armáda. K obnovení muzejní činnosti došlo až v roce 1949, kdy byla založena Napoleonská muzejní společnost, jež měla zajistit zřízení muzea zaměřeného na období napoleonských válek. Nové muzeum získalo vlastní prostory na zestátněném zámku spravovaném národní kulturní komisí. Dne 18. 9. 1949 byla slavnostně otevřena napoleonská výstava. Muzeum bylo v této době řízeno slavkovským okresem.

foto V polovině 50. let byla zpřístupněna první stálá expozice věnovaná napoleonským válkám. Muzeum se však v této době zabývalo i archeologickým výzkumem zejména zaniklé středověké vesnice Konůvky. Po jednáních s hraběnkou Josefinou Kounicovou, poslední členkou rodu, se podařilo získat i rodové sbírky z jejího pražského bytu.

Po zrušení slavkovského okresu roku 1961 přešlo muzeum pod správu MNV ve Slavkově u Brna, od roku 1963 neslo název Muzeum napoleonských válek a ohlasu francouzské revoluce. K poslední změně názvu došlo roku 1973 a nový název, který přesněji vystihuje zaměření muzea, přetrval až do současnosti - Historické muzeum ve Slavkově u Brna.

V roce 1976 byla v přízemí severního zámeckého křídla otevřena nová stálá expozice Napoleon a slavkovská bitva. Na svou dobu prvotřídní expozice seznamovala v sedmi místnostech s příčinami vzniku a průběhem francouzské revoluce a s válkami, jež Francie vedla od devadesátých let 18. století až do roku 1815. Hlavní důraz byl kladen na tažení roku 1805 a bitvu u Slavkova. Pozoruhodnou byla světelná mapa, jež průvodci umožňovala přiblížit pohyby jednotlivých vojsk v průběhu bitvy.

Roku 1987 došlo k převedení dosavadního státního zámku do správy Historického muzea, jež od této doby spravuje i zámeckou instalaci a zajišťuje prohlídky a pronájmy zámku.

Od poloviny 80. let funguje v rámci Historického muzea Dokumentační středisko literatury faktu vzniklé ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu v Praze.

V polovině devadesátých let došlo k úpravě zámeckých interiérů, nově byla instalována zámecká expozice. Severní křídlo zámku, v němž byla do roku 1990 umístěna ideologicky laděná expozice, se začalo využívat pro krátkodobé výstavy, např. Napoleon a jeho doba v květnu až prosinci 1995.

foto Roku 1995 rozhodl ministr kultury o převodu Historického muzea včetně jeho sbírkových fondů do majetku města.

Od prvního ledna 2001 má Historické muzeum novou organizační strukturu. Je rozčleněno na oddělení historicko dokumentační, provozní a programové, správy majetku a ekonomické.

V oblasti historického bádání je muzeum zaměřeno především na téma francouzské revoluce a napoleonských válek, dále na dějiny rodu Kouniců a města Slavkova a jeho okolí. Muzeum disponuje početnou a stále doplňovanou knihovnou zaměřenou na napoleonskou problematiku. Při této knihovně je plánováno zřízení studijního střediska zabývajícího se obdobím přelomu 18. a 19 století a napoleonských válek. Muzeum dále vede i knihovnu odbornou a knihovnu literatury faktu doplňovanou díly členů Klubu autorů literatury faktu v Praze.

Od roku 1998 je do organizačního rámce Historického muzea zařazena i Městská knihovna.

V roce 2007 změnilo Historické muzeum svůj název a v současné době vystupuje celá organizace pod jménem Zámek Slavkov - Austerlitz.

Muzejní sbírky více....

Jižní Morava
Online kamera