header header header
$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 5000 });

Slavkovské memento | Zámek Slavkov - Austerlitz

logo Zámek Slavkov - Austerlitz

Přihlaste se k odběru newsletteru

Slavkovské memento

Klub autorů literatury faktu a Dokumentační středisko literatury faktu

Literatura faktu a Slavkov u Brna - dva pojmy, které jsou spolu navzájem propojeny, a to hned dvojí vazbou. Každý rok se ve Slavkově uskutečňuje Setkání autorů literatury faktu (SALF) a v odborné muzejní knihovně jsou uloženy knihy a další materiály těchto spisovatelů, které tak vytváří Dokumentační středisko literatury faktu (DOSLIF)

foto Cesta k založení Klubu autorů literatury faktu nebyla jednoduchá. V roce 1984 navštívil Historické muzeum Miroslav Ivanov a dohodl se spolu s několika přáteli na pořádání pravidelných setkání, která by se věnovala právě tomuto dosud opomíjenému žánru literatury. To vše pod "ochrannými křídly" Svazu spisovatelů, kde bylo dovoleno vytvořit Sekci literatury faktu. Prvního Setkání se zúčastnilo 18 spisovatelů a postupně byly navázány kontakty se slovenský mi spisovateli, pro něž byla zeměpisná poloha Slavkova více vyhovující, než kdyby měli dojíždět na Dobříš, v té době oficiální sídlo českých spisovatelů.

Po listopadu 1989 bylo jasné, že konečně nastává příležitost, aby se dosavadní sekce literatury faktu osamostatnila. To se stalo ihned v následujícím roce, kdy se autoři rozhodli, že založí Klub autorů literatury faktu (KALF) a požádali ministerstvo vnitra o schválení stanov. Stanovy byly schváleny v lednu roku 1991 a o rok později se KALF stal kolektivním členem Obce spisovatelů.

foto Slavkov i nadále zůstal místem "Setkávání". Slavkovští jsou ostatně zastoupeni i jako autoři a členové KALFu (Ing. Jan Špatný, Oldřich Klobas), také předchozí ředitelé muzea se dosud věnují literatuře faktu - kdo by neznal "Slunce nad Slavkovem" od Dr. Dušana Uhlíře nebo některou z mnoha kniha Dr. Jiřího Pernese. Několika ročníků se zúčastnili i zahraniční hosté (USA, SRN), pravidelně jsou zde vyhlašovány a představiteli Obce spisovatelů odevzdány "federální" ceny E. E. Kische za literaturu faktu (tato Cena se vztahuje i na slovenské autory LF). K jednotlivým setkáním vytváří pamětní grafické listy přední čeští malíři, grafici a ilustrátoři, např. Adolf Born, Kamil Lhoták, Milan Albich, Zdena Burgetová a další.

Aktivity KALFu se rozvíjejí několikerým směrem. Kromě již zmíněných Setkání autorů literatury faktu je to řada diskusních podvečerů (např. O nepromlčitelnosti zločinů totalitních režimů; O konci 2. světové války), desítky přednášek a literárních besed. K důležité aktivitě KALFu patří vydávání vlastní ediční řady ELF - Edice Literatury Faktu a Zpravodaje pro členy Klubu. Mimořádným počinem se stalo vydání "Slovníku Klubu autorů literatury faktu". Tento slovník byl vydán v dubnu roku 1996 a poté znovu v roce 1998, kdy byl rozšířen o slovenské autory.

V roce 1999, po smrti Miroslava Ivanova, jež byl neúnavným propagátorem a činným spisovatelem literatury faktu (vydal přes 30 titulů), se stal předsedou Klubu Dr. Karel Richter. V roce 2001 byla poprvé vyhlášena soutěž literatury faktu pro české autory "Cena Miroslava Ivanova", která se setkala s mimořádným ohlasem. Jejím prvotním smyslem má být podpora tvorby zvláště mladých autorů. Slovenskou obdobou Ceny M. Ivanova je Cena Vojtěcha Zamarovského.

Dokumentační středisko literatury faktu bylo iniciováno právě autory literatury faktu a jako takové bylo založeno v roce 1988. Středisko, jako pracoviště Historického muzea, má sbírkový a dokumentační charakter. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje informace a materiály vážící se k literatuře faktu /LF/ na českém a slovenském území. Soustřeďuje dokumenty o autorech, kteří se věnují této tématice a podchycuje jejich tvorbu v knižní a časopisecké formě. Badatelům je k dispozici zpracovaný knižní katalog, personální autorská kartotéka LF, kartotéka s anotovanými bibliografickými prameny, výstřižky z novin a časopisů s tématikou LF, separáty a literární pozůstalosti. K roku 2000 registruje DOSLIF přes 100 jmen českých a slovenských autorů LF, tvořících po roce 1945 i v bývalé Československé republice a dále obsahuje 600 svazků knih tohoto žánru.

Po přesunutí "Slavkovských setkávání" do jiných destinací (Černošice, Nové Hrady, Letohrad) se Zámek Slavkov - Austerlitz rozhodnul pokračovat v aktivitách směřovaných na literaturu faktu - především pak literární a výtvarnou soutěží SLAVKOVSKÉ MEMENTO, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2005 při příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů.

 

Slavkovské memento 2014 - 10. ročník 

Literární a výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol

Zámek Slavkov - Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktuČs. obcí legionářskou Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních (2. stupeň) a středních škol.

 

Témata: 

1. Války - neválky

Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou knihu o válce jsem četl/a

Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)

 

2. Napoleon ? !!

Byl Napoleon geniální vojevůdce? Nebo bezcitný dobyvatel cizích území a ničitel pokojného života prostých lidí? A jaký vedl soukromý život? Zanechal za sebou i něco pozitivního? Otázek je stále mnoho, úhlů pohledu také…

 

Soutěž literární: libovolný slohový útvar (referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5-ti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči)

 

Soutěž výtvarná: libovolná technika na ploše, trojrozměrný objekt

 

Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

 

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna,  vstupenky do kina ve Slavkově u Brna aj. 

Uzávěrka odevzdání prací: 16. 3. 2014

(slavnostní vyhodnocení se koná 25. 4. 2014)

 

Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově a pracovníků Zámku Slavkov - Austerlitz. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na zahájení akce dne 25. 4. 2014 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

Výtvarné práce zasílejte na adresu Zámek Slavkov-Austerlitz, líterární e-mailem na adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz (případné též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné)

 

Děkuji a těším se na spolupráci

Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz

tel.: 724 924 817


Jižní Morava
Online kamera